Qualitat i Medi Ambient

Política de Sistema Integral de Gestió de Magmacultura

La missió principal de MAGMACULTURA, S.L. es descriu en els següents punts:

• Implementació, gestió autònoma integral d’equips i projectes en equipaments culturals i espais turístics.
• Realització de programes de difusió cultural, incloent l’elaboració dels materials i realització de les activitats de dinamització derivades.
• Producció, realització d’esdeveniments culturals, lúdics o de contingut social o corporatiu per a institucions i entitats públiques.
• Disseny i implementació de projectes a mesura en l’àmbit dels Arxius i la Gestió Documental.
• Gestió integral de serveis i prestació de personal especialitzat per a la gestió d’Arxius.

La nostra missió és constituir-nos en col·laboradors actius dels nostres clients en els processos de gestió i realització d’aquelles activitats que, per qualsevol motiu, han de realitzar amb recursos externs, aportant, donada la nostra especialització, millores en termes de qualitat, eficàcia i eficiència.

Com a professionals de la cultura i la gestió documental, volem esdevenir un referent en el marc de la gestió cultural, aportant les nostres idees i solucions, així com contribuir a consolidar un model de sector amb responsabilitat compartida entre agents públics i privats referent a creixement, innovació, qualitat i sostenibilitat.

Els nostres àmbits d’actuació són aquells on els recursos culturals, patrimonials, educatius i turístics es troben amb el seu públic. Ens identifiquem amb la missió i valors dels nostres clients: especialització i sensibilitat cultural, transversalitat i autonomia de gestió.

MAGMACULTURA, S.L. entén que la qualitat suposa un esforç continu per aconseguir el seu principal objectiu de donar plena satisfacció al client. En conseqüència, s’estableix la seva estratègia i política de qualitat que aplicarà als seus serveis i processos.

La Direcció de MAGMACULTURA, S.L. defineix la seva Política del Sistema Integrat de Gestió com part integrant de la Política general de MAGMA CULTURA, S.L. i es compromet a complir, difondre i assegurar el compliment per part de tot el personal.

La Direcció assumeix d’aquesta manera, com a responsabilitat i objectius prioritaris la implantació del Pla i el disseny, desenvolupament i manteniment d’aquest Sistema de Garantia de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el treball i Gestió per als documents al que proporcionarà els recursos que siguin necessaris.

Per aconseguir aquests objectius, MAGMACULTURA, S.L. posseeix personal altament motivat i qualificat que, a través de la formació adequada i per mitjà d’instruccions escrites, pot realitzar les tasques encomanades.

Els objectius fonamentals d’aquest Sistema Integrat de Gestió són aconseguir la màxima satisfacció del client mitjançant la determinació i compliment dels requeriments que estableixi i l’adequació a l’ús dels nostres productes i serveis. La prevenció de qualsevol no-conformitat s’estableix com a màxima en el sistema, de manera que, l’absència de defectes o la seva detecció primerenca i la nostra orientació al client ens permeti ocupar permanentment un posat en relleu com a empresa dedicada als SERVEIS CULTURALS i a la GESTIÓ DOCUMENTAL.

Com a manera d’expressar el seu compromís amb la qualitat, el Sistema SIG de MAGMACULTURA, S.L. està basat en les normes UNE-EN-ISO-9001:2015, UNE-EN-ISO-14001:2015, ISO-45001:2018 y UNE-EN-ISO 30301:2011.

Pel present document la Direcció de MAGMACULTURA, S.L vol fer arribar a tots els integrants del Grup Empresarial MAGMACULTURA, S.L. el compromís adquirit en Política de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el treball i Gestió per als Documents i fer extensiva a tots els seus proveïdors, col·laboradors, clients, i socis la sol·licitud de cooperació a fi d’oferir els seus serveis lliures de defectes, i sempre a la seva plena satisfacció d’aquells que aniran a utilitzar-los.

Així mateix, MAGMACULTURA, S.L. té també com a principis fonamentals, la preservació de l’entorn i del medi ambient i el benestar i la seguretat i salut en el treball dels seus professionals. En conseqüència manifestem i assumim els següents compromisos i principis ambientals i de seguretat i salut en el treball:

Desenvolupar totes les activitats relacionades amb els SERVEIS CULTURALS i la GESTIÓ DOCUMENTAL de manera que contribueixin positivament al comportament ambiental associat als seus serveis, instal·lacions i prestar una especial atenció a la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general.
Desenvolupar totes les activitats relacionades amb els SERVEIS CULTURALS i la GESTIÓ DOCUMENTAL controlant de forma contínua totes les mesures necessàries per assegurar als nostres treballadors i a tots els nostres col·laboradors unes condicions òptimes de seguretat i salut en el treball
És per això que, comptem amb el compromís de tots per complir amb aquesta missió i la de la seva eina bàsica, el Sistema Integrat de Gestió i manifest el convenciment que:

Qualitat és conèixer al nostre client, les seves necessitats i expectatives. Un client satisfet és l’actiu més important de l’empresa, la seva fidelització és el nostre principal avantatge competitiu.
Qualitat és adaptar-se a les necessitats dels nostres clients i oferir productes sòlids que puguin prevenir incidències futures.
La consecució de la màxima Qualitat serà sempre objectiu continu de MAGMACULTURA, S.L. S’aprendrà de les fallades per millorar i es posarà tota l’obstinació a localitzar les causes que els van produir, perquè no es repeteixin.

D’aquesta forma, MAGMACULTURA, S.L. assumeix com a principals objectius:

Seguir cuidant als nostres clients habituals i creixent pas a pas per no afectar a la qualitat dels nostres serveis, consolidant-nos així cada vegada més en el nostre sector.
Millorar en tots els àmbits empresarials per donar un millor servei i aconseguir així adaptar-nos a les expectatives dels nostres clients, satisfent les seves necessitats a tot moment.
Reduir i gestionar correctament la producció de residus i emissions, el consum de recursos (materials, combustibles i energia).
Mantenir un control permanent del compliment legislatiu col·laborant amb les Administracions amb competències mediambientals i en seguretat i salut, així com altres requisits que l’Empresa subscrigui.
Millora contínua del sistema integrat de Qualitat, Ambient i Seguretat.
Prevenir la contaminació.
Promoure la formació de tots els treballadors.
Implicar als nostres Proveïdors en la cura i en les bones pràctiques Ambientals.
Fomentar l’ús racional i estalvi d’energia entre els usuaris i la societat en general.
Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deterioració de la salut dels nostres treballadors, dels treballs en el nostre nom i per a nosaltres mateixos.
Eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball.
Promoure la formació i informació així com la participació de tots els treballadors en el sistema de gestió de Seguretat i Salut.
Fomentar la consulta, participació i comunicació a tots els nivells de l’empresa per transmetre les inquietuds que afecten al benestar dels treballadors.
Millora de la gestió documental, amb la creació de documents autèntics, fiables i usables.
Protegir la seguretat i integritat dels documents.
Promoure la formació i conscienciació dels treballadors en gestió documental.
La Direcció té la responsabilitat última sobre l’obtenció dels Objectius de Qualitat proposats, i en aquest sentit es proporcionen tots els mitjans humans, materials i econòmics necessaris per aconseguir-los, complint de manera rigorosa amb els requisits legals i altres requisits aplicables. Així mateix la Direcció recolza i proporciona tots els mitjans i recursos necessaris per a la cura del Medi ambient i per preservar i millorar de forma contínua la Seguretat i Salut durant el desenvolupament del treball així com per assegurar la correcta Gestió de Documents.

La Direcció

Barcelona, gener 2020